Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.

Thomas Jefferson

Quotes to Explore