Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
Quote For evil to flourish, it only requires good men to do nothing. - Simon Wiesenthal
Change background
Change background
Change background
Change background
Change background

For evil to flourish, it only requires good men to do nothing.

Simon Wiesenthal

Quotes to Explore