Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

To be a Bond girl you need courage, charm, determination and feistiness.

Olga Kurylenko

Biography

Author Profession: Actress
Nationality: French
Born: November 14, 1979

Links

Find on Amazon: Olga Kurylenko
Cite this Page: Citation

Quotes to Explore