Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
Quote In order to succeed, we must first believe that we can. - Nikos Kazantzakis
Change background
Change background
Change background
Change background
Change background

In order to succeed, we must first believe that we can.

Nikos Kazantzakis

Biography

Author Profession: Writer
Nationality: Greek
Born: February 18, 1883
Died: October 26, 1957

Links

Find on Amazon: Nikos Kazantzakis
Cite this Page: Citation

Quotes to Explore