Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

We don't really know who killed Martin Luther King. We don't really know who killed Bobby Kennedy. We don't really know who killed John Kennedy. We don't really know who killed Tupac Shakur.

Cynthia McKinney

Quotes to Explore