Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

John Arbuthnot Quotes

Scottish - Physicist April 29, 1667 - 1735