Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

James Nasmyth Quotes

Scottish - Inventor August 19, 1808 - May 7, 1890