Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edmund Spenser Quotes

English - Poet 1552 - January 13, 1599