Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Leonid I. Brezhnev Quote Citation

APA Style Citation

Leonid I. Brezhnev. (n.d.). BrainyQuote.com. Retrieved July 26, 2017, from BrainyQuote.com Web site: https://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/leonid_i_brezhnev.html

Chicago Style Citation

Leonid I. Brezhnev. BrainyQuote.com, Xplore Inc, 2017. https://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/leonid_i_brezhnev.html, accessed July 26, 2017.

MLA Style Citation

"Leonid I. Brezhnev." BrainyQuote.com. Xplore Inc, 2017. 26 July 2017. https://www.brainyquote.com/quotes/authors/l/leonid_i_brezhnev.html