Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Russian Novelist Quotes

Author Birth - Death
Boris Pasternak 1890 - 1960 
Fyodor Dostoevsky 1821 - 1881 
Ivan Turgenev 1818 - 1883 
Leo Tolstoy 1828 - 1910 
Maxim Gorky 1868 - 1936 
Mikhail Sholokhov 1905 - 1984 
Romain Gary 1914 - 1980 
Yevgeny Zamyatin 1884 - 1937