Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Japanese Statesman Quotes

Author Birth - Death
Akihito 1933 -   
Ieyasu Tokugawa 1543 - 1616 
Junichiro Koizumi 1942 -   
Shinzo Abe 1954 -   
Yoshihiko Noda 1957 -