Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Indian Novelist Quotes

Author Birth - Death
Anita Desai 1937 -   
Arundhati Roy 1961 -   
Karan Mahajan 1984 -   
Pankaj Mishra 1969 -   
Salman Rushdie 1947 -   
Vikas Swarup  
Vikram Seth 1952 -