Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Chinese Statesman Quotes

Author Birth - Death
Cao Cao 155 - 220 
Goh Chok Tong 1941 -   
Hu Jintao 1942 -   
Kublai Khan 1215 - 1294 
Wen Jiabao 1942 -   
Zhu Rongji 1928 -