Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Chinese Leader Quotes

Author Birth - Death
Deng Xiaoping 1904 - 1997 
Jiang Zemin 1926 -   
Mao Zedong 1893 - 1976 
Sun Yat-sen 1866 - 1925