Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Wheezing

Wheezing

  1. of Wheeze

Wheezing Translations

wheezing in German is keuchenden, keuchend