Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Warlock

Warlock

  1. A male witch; a wizard; a sprite; an imp.
  2. Of or pertaining to a warlock or warlock; impish.

Warlock Translations

warlock in Afrikaans is towenaar
warlock in Dutch is tovenaar, duivelskunstenaar
warlock in German is Zauberer