Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Stratified

Stratified

  1. Having its substance arranged in strata, or layers; as, stratified rock.
  2. of Stratify

Stratified Translations

stratified in German is geschichtet