Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Sperm

Sperm

  1. The male fecundating fluid; semen. See Semen.
  2. Spermaceti.
More "Sperm" Quotations

Sperm Translations

sperm in Afrikaans is sperma
sperm in Dutch is zaad, sperma
sperm in French is sperme
sperm in German is Spermas, Sperma, Samen
sperm in Italian is sperma
sperm in Spanish is esperma
sperm in Swedish is sperma