Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Specifying

Specifying

  1. of Specify

Specifying Translations

specifying in German is spezifizierende, spezifizierend
specifying in Swedish is specifierande