Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Shuffling

Shuffling

  1. of Shuffle
  2. Moving with a dragging, scraping step.
  3. Evasive; as, a shuffling excuse.
  4. In a shuffling manner.
More "Shuffling" Quotations

Shuffling Translations

shuffling in German is schlurfende, schlurfend, schiebend