Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Revolved

Revolved

  1. of Revolve

Revolved Translations

revolved in German is umkreiste, umkreisten, gedreht