Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Returning

Returning

  1. of Return
More "Returning" Quotations

Returning Translations

returning in French is retournant, renvoyant