Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Punishing

Punishing

  1. of Punish
More "Punishing" Quotations

Punishing Translations

punishing in French is punissant
punishing in German is bestrafend, strafend, strafend