Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Predomination

Predomination

  1. The act or state of predominating; ascendency; predominance.