Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Pellet

Pellet

  1. A little ball; as, a pellet of wax / paper.
  2. A bullet; a ball for firearms.
  3. To form into small balls.

Pellet Translations

pellet in Spanish is pelotilla
pellet in Swedish is hagel, liten kula