Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Oppressing

Oppressing

  1. of Oppress

Oppressing Translations

oppressing in Italian is oppressivo