Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Oppressed

Oppressed

  1. of Oppress
More "Oppressed" Quotations

Oppressed Translations

oppressed in Latin is gravatus
oppressed in Spanish is ahogado