Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Ocher

Ocher

  1. Alt. of Ochre

Ocher Translations

ocher in French is ocre
ocher in German is Ocker
ocher in Italian is ocra
ocher in Spanish is ocre