Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Monoxide

Monoxide

  1. An oxide containing one atom of oxygen in each molecule; as, barium monoxide.

Monoxide Translations

monoxide in German is Monoxyd