Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Maundy Thursday

Maundy Thursday

  1. The Thursday in Passion week, or next before Good Friday.