Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Lethargic

Lethargic

  1. Alt. of Lethargical

Lethargic Translations

lethargic in German is lethargisch
lethargic in Italian is floscio, letargico
lethargic in Latin is lentus
lethargic in Swedish is dvallik