Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Kinswoman

Kinswoman

  1. A female relative.

Kinswoman Translations

kinswoman in German is Verwandte
kinswoman in Italian is conggiunto
kinswoman in Spanish is deuodo, parienta