Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Jocular

Jocular

  1. Given to jesting; jocose; as, a jocular person.
  2. Sportive; merry.

Jocular Translations

jocular in Dutch is guitig, snaaks
jocular in German is witzig, lustig, scherzhaft
jocular in Spanish is jocoso