Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Jocose

Jocose

  1. Given to jokes and jesting; containing a joke, or abounding in jokes; merry; sportive; humorous.

Jocose Translations

jocose in German is scherzhaft, drollig