Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Invoked

Invoked

  1. of Invoke

Invoked Translations

invoked in German is aufgerufen