Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Infertile

Infertile

  1. Not fertile; not productive; barren; sterile; as, an infertile soil.

Infertile Translations

infertile in German is unfruchtbar, unfruchbar
infertile in Latin is infructuosus, infelix
infertile in Norwegian is ufruktbar
infertile in Spanish is infecundo
infertile in Swedish is ofruktbar