Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Ineffective

Ineffective

  1. Not effective; ineffectual; futile; inefficient; useless; as, an ineffective appeal.
More "Ineffective" Quotations

Ineffective Translations

ineffective in German is erfolglos, unwirksam, wirkungslos
ineffective in Swedish is utan resultat