Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Imperishable

Imperishable

  1. Not perishable; not subject to decay; indestructible; enduring permanently; as, an imperishable monument; imperishable renown.

Imperishable Translations

imperishable in Norwegian is ubedervelig, uforgjengelig