Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Hosiery

Hosiery

  1. The business of a hosier.
  2. Stockings, in general; goods knit or woven like hose.

Hosiery Translations

hosiery in German is Strumpfwaren, Strumpfware
hosiery in Norwegian is trikotasje, strikkevarer