Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Greenish

Greenish

  1. Somewhat green; having a tinge of green; as, a greenish yellow.

Greenish Translations

greenish in Italian is verdognolo
greenish in Spanish is verdejo, verdoso