Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Endangered

Endangered

  1. of Endanger
More "Endangered" Quotations

Endangered Translations

endangered in Latin is periclitatus
endangered in Norwegian is truet