Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Classifying

Classifying

  1. of Classify

Classifying Translations

classifying in French is classifiant, classant
classifying in German is klassifizierend