Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Celerity

Celerity

  1. Rapidity of motion; quickness; swiftness.

Celerity Translations

celerity in German is Geschwindigkeit
celerity in Spanish is celeridad
celerity in Swedish is snabbhet