Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Betokening

Betokening

  1. of Betoken
Copyright © 2001 - 2016 BrainyQuote