Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Assembling

Assembling

  1. of Assemble
More "Assembling" Quotations

Assembling Translations

assembling in French is assemblant
assembling in German is assemblierend, Zusammenbau
assembling in Italian is montaggio