Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Appropriately

Appropriately

  1. In an appropriate or proper manner; fitly; properly.

Appropriately Translations

appropriately in Dutch is gevoeglijk, op de juiste wijze
appropriately in German is angemessene
appropriately in Latin is ordine; ordinem, honeste
appropriately in Portuguese is apropriadamente