Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Alkaline

Alkaline

  1. Of or pertaining to an alkali or to alkalies; having the properties of an alkali.

Alkaline Translations

alkaline in French is alcalin
alkaline in German is alkalisch
alkaline in Swedish is alkalisk