Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Time has changed and now is the age of spending.

Zhang Yimou