Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Only when the sense of the pain of others begins does man begin.

Yevgeny Yevtushenko

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote