Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You learn from your mistakes, and I think it's a good thing as long as you learn something.

Yani Tseng